https://www.facebook.com/ocalonyswiatENGLISH

Home / Zamierzenia fundacji / Tworzenie pomników przyrody nieożywionej

Tworzenie pomników przyrody nieożywionej

Jednym z podstawowych celów statutowych Fundacji jest ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej głównie głazów narzutowych jako najstarszych zabytków świata.

Poza dążeniem do stworzenia w Kowalewie Pomorskim parku petrograficznego
Fundacja będzie podejmowała działania
mające na celu tworzenie tzw. minilapidariów.

Będą to miejsca w których zgromadzone i opisane zostaną wyjątkowe pod względem wielkości i różnorodności głazy narzutowe zwane również narzutnikami. Fundacja chce aby tego typu niewielkie muzea skalne powstawały głównie na terenach szkół. Dzięki temu najmłodsze pokolenia będą poszerzały swoją wiedzę z dziedziny geologii, geografii i przyrody a wśród lokalnego społeczeństwa zwiększy się poczucie dumy z ich „małej ojczyzny”.

Poza działaniami inicjującymi powstawanie minilapidariów Fundacja będzie chroniła pojedyncze okazy głazów narzutowych lub ich skupiska nie zmieniając miejsca ich lokalizacji. Głazy, które zostały uznane za pomnik przyrody będą pielęgnowane i eksponowane. Tym którym takiego statutu nie nadano będą zgłaszane do odpowiednich instytucji aby objęte zostały ochroną.

Ustanawianie pomników przyrody reguluję ustawa o ochronie przyrody. Według ustawowej definicji pomnik przyrody to jedna z form ochrony indywidualnej, której podlegają pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej czy też krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je spośród innych.

Do pomników przyrody nieożywionej należą właśnie największe głazy narzutowe. Ustawodawca nie określił jednak kryteriów uznawania tworów przyrody nieożywionej za pomnik przyrody.

Nie mniej jednak wiele organizacji zajmujących się problematyką ochrony przyrody określa kryterium uznania głazów narzutowych za pomnik przyrody wg Instrukcji o urządzeniu lasów w parkach narodowych i rezerwatach przyrody wydanej przez Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

Instrukcja ta mówi, że głaz narzutowy może zostać uznany za pomnik przyrody jeśli jego minimalny obwód mierzony w najszerszym miejscu powinien wynosić 300 cm. Zgłoszenie pomnika przyrody może dokonać każdy z Nas. Ocalajmy więc najstarsze zabytki świata.


Tworzenie pomników przyrody nieożywionej